ഞങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ

banner

വിവാഹ ധനസഹായം

മാതാപിതാക്കൾ നഷ്ടപ്പെട്ടതോ , ഉപേക്ഷിച്ചതോ,സാമ്പത്തിക ഭദ്രതയില്ലാത്തതോ ആയ കുടുംബങ്ങളിലെ പ്രായപൂർത്തിയായ പെൺകുട്ടികൾക് ഞങ്ങൾ ധനസഹായം നൽകിവരുന്നു ..

ഭവന നിർമാണ പദ്ധതി

സാമ്പത്തികമായി പിന്നിൽ നിൽകുന്നതുമൂലം , സ്വന്തമായി ഒരു ഭവനം എന്ന സ്വപ്നം സാക്ഷാത്ക്കരിക്കാൻ സാധിക്കാത്തവർക്കും , സുരക്ഷിതമായി അന്തിയുറങ്ങുവാൻ ഒരു ചെറിയ കുടിൽ പോലുമില്ലാത്തവർക്കും ഞങ്ങൾ ഭവനം നിർമ്മിച്ചു നൽകിവരുന്നു .

വികലാംഗർക്ക് ധനസഹായം

സ്വന്തമായി ഒരു ജോലി ചെയുവാൻ കഴിയാതെ വിഷമിക്കുന്ന ,സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കുന്ന വികലാംഗരായവർക് എല്ലാ മാസവും ഞങ്ങൾ ധനസഹായം നൽകിവരുന്നു .രക്ത ധാനം

അത്യാവശ്യ ഘട്ടങ്ങളിൽ ഏത് ഗ്രൂപ്പിൽപ്പെട്ട രക്തം ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിലും ഉടൻ ഞങ്ങളെ അറിയിക്കുക രക്തം ധാനം ചെയ്യുവാൻ താല്പര്യമുള്ളവരും ബന്ധപ്പെടുക.
വേണു കുണ്ടറ : 9544255222

വിദ്യാഭാസ ധനസഹായം

Lorem ipsum dolor sit amet..

അന്നദാനം

Lorem ipsum dolor sit amet..

രോഗികൾക്കു ധനസഹായം

Lorem ipsum dolor sit amet..

വിധവകൾക്കു ധനസഹായം

Lorem ipsum dolor sit amet..

കാൻസർ നിർമാർജന പ്രവർത്തനങ്ങൾ

Lorem ipsum dolor sit amet..

സൗജന്യ ആംബുലൻസ് സർവീസ്

Lorem ipsum dolor sit amet..

കൗൺസലിംഗ്

Lorem ipsum dolor sit amet..

മദ്യപാനികൾക്ക് കൗൺസലിംഗ്

Lorem ipsum dolor sit amet..

വൃക്ഷതൈ വിതരണം

Lorem ipsum dolor sit amet..

പൊതിച്ചോറ് വിതരണം

Lorem ipsum dolor sit amet..

വാഹന സൗകര്യം

Lorem ipsum dolor sit amet..

വാഹന സൗകര്യം

Lorem ipsum dolor sit amet..

വസ്ത്ര ശേഖരണം

Lorem ipsum dolor sit amet..

മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പും വീൽചെയർ വിതരണവും

Lorem ipsum dolor sit amet..

സ്പോകെൻ ഇംഗ്ലീഷ് ക്ലാസുകൾ

Lorem ipsum dolor sit amet..

തൈയൽ മെഷീൻ വിതരണം

Lorem ipsum dolor sit amet..

വളർത്തു മൃഗങ്ങൾ

Lorem ipsum dolor sit amet..

മെമ്പർഷിപ് ക്യാമ്പയിൻ

Lorem ipsum dolor sit amet..

തീർത്ഥാടനം

Lorem ipsum dolor sit amet..